Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Läromedel på Romani chib


Den här lärarhandledningen riktar sig till lärare som undervisar i ämnet modersmål – romani som nationellt minoritetsspråk inom ramen för romani som andraspråk på grundskolans årskurser 4–6.

Lärarhandledningen grundar sig på kursplanen i romani som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan olika romska gruppers kultur, historia och det nutida samhället.

Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan ska ses som ett hjälpmedel som kan användas vid planering av undervisningen. Det har en tematisk progression och består av:

Romani skjol
  • Texter som anknyter till temat
  • Övningar som anknyter till texterna och temat
  • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
Materialet innehåller förslag på olika typer av aktiviteter som går att tillämpa inom de olika temana för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och romernas kultur.


Hoppas att du kommer att ha mycket nytta av materialet!