Mitt Språk logotype
Skolverket logotype

Läromedel på finska


Modersmål

Finska som andraspråk – lärarvägledning är riktad till dig som lärare, som undervisar i finska som andraspråk på grundskolans årskurser 4-6 och 7-9.

Lärarvägledningen grundar sig på kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk inom ramen för finska som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan sverigefinsk kultur, historia och det nutida samhället.

barn funderar

Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan ett hjälpmedel som du kan använda vid planering av undervisning. Lärarvägledningen har en grammatisk och tematisk progression och materialet består av:

  • Texter och övningar, som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
  • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
  • Tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
  • En läsebok som stöder utvecklingen av ordförrådet och lässtrategier
Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att elevgrupperna kan vara heterogena, och du som lärare kan anpassa texterna och uppgifterna till elevernas kunskapsnivåer. Materialet innehåller olika typer av övningsförslag som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål.
Övningarna stöder alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och sverigefinsk kultur.
Hoppas att du kommer att ha mycket nytta av materialet!


Äidinkieli:

Suomi toisena kielenä - opettajan opas on suunnattu opettajalle, joka opettaa suomea toisena kielenä Ruotsin peruskoulun vuosikursseilla 4-6 ja 7-9.

Opettajan opas perustuu kurssisuunnitelmaan äidinkieli – suomi kansallisena vähemmistökielenä, suomi toisena kielenä kehyksessä ja tähdentää ruotsinsuomalaisen kulttuurin, historian ja nyky-yhteiskunnan yhteyttä vasta-alkajien suomen kielen opetuksessa.

barn funderar

Materiaali ei itsessään ole valmis opetuspaketti, vaan opettajan apuväline, jota voi käyttää hyödyksi vasta-alkajien opetusta suunniteltaessa ja ideoitaessa. Oppaassa on kieliopillinen ja temaattinen progressio, ja materiaaliin sisältyy:

  • Tekstejä ja tekstitehtäviä, jotka liittyvät sanasto- ja kielioppiteemoihin
  • Ehdotuksia materiaalista ja linkkejä autenttiseen materiaaliin, joita voidaan soveltaa eri tavoin opetuksessa, esimerkiksi annettujen esimerkkiharjoitusten tapaan.
  • Vinkkejä ja valmiita tehtäväalustoja kielellisten, kulttuuristen, historiallisten ja nyky-yhteiskuntaan liittyvien asioiden ja ilmiöiden opetukseen
  • Sanaston ja lukustrategioiden kehitystä tukeva lukemisto.
Materiaali on laadittu tiedostaen, että oppilasryhmät voivat olla heterogeenisiä, ja materiaalia käyttävä opettaja voi eriyttää tekstit ja tehtävät oppijoiden taitotasojen mukaan. Materiaali sisältää erilaisia tehtäväehdotuksia, joita voi soveltaa eri teemoissa ja eri tarkoituksiin.
Tehtävät tukevat kaikkia kurssisuunnitelman keskeisen sisällön osia: lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuunteleminen, keskusteleminen, tekstit, kielenkäyttö ja ruotsinsuomalainen kulttuuri ovat edustettuina oppaan tehtävissä!